Osobní-údaje

Informace pro klienty a obchodní partnery o zpracování osobních údajů

Advokátní kancelář pana JUDr. Milana Zápotočného, jakožto správce osobních údajů ve smyslu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též „Nařízení GDPR“), si dovoluje své klienty a obchodní partnery informovat o základních aspektech zpracování osobních údajů, které je JUDr. Milanem Zápotočným v rámci výkonu advokacie prováděno.

Advokátní kancelář pana JUDr. Milana Zápotočného zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění (dále též „AdvZ“) a Nařízením GDPR.

Zpracovávané osobní údaje:

Advokátní kancelář pana JUDr. Milana Zápotočného zpracovává zejména následující osobní údaje, kterými jsou:

 • jméno a příjmení
 • datum narození a rodné číslo
 • adresa trvalého bydliště nebo sídla
 • elektronická adresa
 • IČ, DIČ
 • telefonní číslo
 • číslo bankovního účtu
 • finanční situace
 • údaje o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/správních řízeních
 • údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů advokátní kanceláří JUDr. Milana Zápotočného je zejména smlouva o poskytování právních služeb uzavřená s klientem a smlouva uzavřená s obchodním partnerem.

Účel zpracování

Advokátní kancelář JUDr. Milana Zápotočného zpracovává osobní údaje zejména k následujícím účelům, kterými jsou:

 • poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem
 • plnění smlouvy uzavřené s obchodním partnerem
 • plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • plnění jiných právních povinností

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou poskytovány následujícím subjektům, kterými jsou:

 • další příjemci dle potřeb a pokynů klienta
 • poskytovatelé údržby informačního systému
 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění příslušného účelu, zejména poskytování právních služeb dle smlouvy s klientem, a dále je s nimi nakládáno dle platné právní úpravy, zejména AdvZ, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení GDPR.

Práva klienta

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů advokátní kanceláří JUDr. Milana Zápotočného vznikají klientům advokátní kanceláře zejména následující práva, kterými jsou:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo podat stížnost přímo advokátní kanceláři JUDr. Milana Zápotočného nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276). Na ochranu osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů. sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 tel.: 234 665 111

web: www.uoou.cz

AKZA

Telečská 7, 586 01 Jihlava

Zobrazit na mapě